Organisatie

De organisatie van Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel (SKOLO) is gebaseerd op een bestuursmodel met een algemeen bestuur en een directeur-bestuurder. Het algemeen bestuur heeft een toezichthoudende rol en is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor de gehele stichting. De dagelijkse leiding over SKOLO is overgedragen aan de directeur-bestuurder. Periodiek komt het bestuur bijeen om de ontwikkelingen op alle beleidsterreinen en de resultaten van de scholen met de directeur-bestuurder te bespreken.

Scholen

Op alle scholen is een directie aangesteld, die integraal verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs binnen de school. Hierdoor krijgen de individuele scholen ruimte om zich – binnen de grenzen van verantwoord onderwijs – op didactisch en pedagogisch terrein te onderscheiden en een eigen kleur te geven aan het onderwijs op hun school.

Iedere school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit ouders en leerkrachten. Naast de MR heeft iedere school ook een eigen Ouderraad (OR), deze fungeert als belangrijke schakel tussen de ouders en de school.

Managementstructuur

De directeur-bestuurder wordt ondersteund door het directeurenberaad, bestaande uit de directeuren van de scholen, een aantal stafmedewerkers en externe adviseurs. Vanuit het bestuursbureau worden (beleids)besluiten voorbereid en geïmplementeerd.

GMR

Binnen SKOLO is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. Van iedere school is een ouder en personeelslid in de GMR vertegenwoordigd. De GMR komt regelmatig bijeen om advies uit te brengen of instemming te verlenen aan beleidsplannen die door het bestuur en de directeur- bestuurder zijn ingediend.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau functioneert als het secretariële knooppunt van het bestuur, directeur-bestuurder en de scholen. Vanuit het bestuursbureau worden alle geledingen binnen SKOLO ondersteund bij het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden.