Medezeggenschapsraad

Binnen SKOLO kennen we verschillende geledingen van medezeggenschap. Op elke school is een leerlingenraad (LR) en een medezeggenschapsraad (MR). Binnen onze stichting is een gemeenschappelijke leerlingenraad (GLR) en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Leerlingenraad (LR)

In de leerlingenraad worden onderwerpen besproken die voor leerlingen en de school belangrijk zijn. Deze worden vanuit de leerlingen of vanuit de schoolleiding op de agenda gezet.

De LR zorgt ervoor dat onze leerlingen ook actief kunnen deelnemen aan het besluitvormingsproces. Dit helpt bij het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en begrip voor democratisch burgerschap. Ook leert het onze leerlingen goed met elkaar te communiceren. Het zorgt voor verbinding tussen leerlingen en de schoolleiding.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR vertegenwoordigt ouders en medewerkers op de school en behartigt hun belangen bij besluitvorming en beleidsvorming. De MR heeft recht op informatie, advies en instemming. Dit is vastgelegd in het reglement.

Gemeenschappelijke leerlingenraad (GLR)

Vanuit elke LR zijn twee leerlingen vertegenwoordigd in de GLR. Zij komen 3x per jaar bij elkaar. Doel van de GLR is om kennis en ervaring van de afzonderlijke leerlingenraden samen te brengen en van en met elkaar te leren. SKOLO laat de leerlingen ook op stichtingsniveau meedenken over het beleid.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR vertegenwoordigt alle 5 scholen en bestaat uit 10 leden. Van elke school 1 ouder en 1 medewerker. Bij elke vergadering is een externe secretaris aanwezig.

De GMR is een belangrijke gespreks- en sparringpartner bij het opstellen van SKOLO-beleidsplannen en controleert de uitvoering hiervan. Voor diverse beleidsterreinen heeft de GMR recht om in te stemmen en/of advies te geven. Alle afspraken en regels zijn vastgelegd in een GMR-statuut en -reglement. De GMR komt gemiddeld 7x per jaar bijeen. Bij elke vergadering sluit de directeur-bestuurder aan.

Voor meer informatie over de GMR kan contact worden opgenomen met het secretariaat via GMR@skolo.nl.