Klachtenprocedure

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die op school aanwezig zijn, zich veilig en vrij voelen. We zorgen voor een prettige sfeer met aandacht voor elkaar. Beslissingen nemen wij zoveel mogelijk samen. Als er iets misgaat, doen we er alles aan om te luisteren, te begrijpen en indien nodig naar oplossingen te zoeken. Lukt het ons niet om samen tot een goede afsluiting en/of oplossing te komen, kunnen ouders/ verzorgers of leerlingen een klacht indienen. Daarvoor hebben wij een klachtenregeling.

Klachten kunnen betrekking hebben op organisatorische, onderwijskundige of pedagogische zaken. Een klacht kan gaan over de omgang tussen personen binnen de school, bijvoorbeeld tussen leerlingen, van medewerker naar leerling en medewerkers met anderen binnen de school. Een klacht kan ook gaan over gedrag en uitlatingen die als kwetsend of ongewenst worden ervaren zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

We behandelen klachten zorgvuldig en houden zoveel mogelijk rekening met de verschillende belangen.

Klachtenregeling SKOLO

Onze klachtenregeling is alleen van toepassing als men met haar/ zijn klacht niet ergens anders terecht kan. We ervaren dat de meeste klachten op een juiste wijze en naar tevredenheid worden afgehandeld.

Stappen

Als ouders/verzorgers signalen opvangen van ongewenst gedrag in school of als er andersoortige klachten zijn, kunnen ze dat bespreken met de leraar van hun kind en/of de schooldirecteur.

Men kan zich ook wenden tot de schoolcontactpersonen van de school. Zij kunnen adviseren over verdere stappen.

De ouders/verzorgers kunnen, eventueel in samenspraak met de schoolcontactpersoon, hun zorgen of klachten kenbaar maken aan de externe vertrouwenspersoon van het bestuur. Zij adviseert over verdere verwijzing en hulpverlening. De vertrouwenspersoon van SKOLO is mevrouw Overbeek.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

Mevr. A. Overbeek
anne@burooverbeek.nl
www.burooverbeek.nl
06 30642568

Als de afhandeling van een klacht niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de landelijke klachtencommissie:

Bureau Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 394, 3440 AJ  WOERDEN

070-386 16 97 | info@gcbo.nl | www.gcbo.nl

Als medewerkers een klacht willen indienen, kunnen zij hiervoor contact opnemen met de directeur van de school