Contact met ouders

Ouders/verzorgers vertrouwen hun kinderen voor een groot deel van de dag toe aan de leerkracht van een school. Onze scholen zien zichzelf als samenwerkende partner van ouders/verzorgers in de opvoeding, zorg en ontwikkeling van de kinderen. Het is voor u en ons belangrijk dat we een goed contact hebben met elkaar. In kader van ‘noaberschap’ nodigen wij u uit te helpen bij activiteiten binnen of buiten de school. Ook bent u welkom als lid van de Ouderraad of Medezeggenschapsraad. Vraag op de school van uw kind naar de mogelijkheden.

Meer informatie

4-jarige

Leerlingen zijn vanaf de dag na hun 4e verjaardag welkom op school. Ouders/verzorgers die hun kind willen aanmelden, kunnen op elk moment in het schooljaar een afspraak maken met de directie van de school. Zij ontvangen u graag voor een gesprek en rondleiding op de school, waar u alle gewenste informatie krijgt. Na de aanmelding wordt uw kind ingeschreven op de school. De ouders/verzorgers worden gevraagd enkele gegevens te verstrekken middels het invullen van een vragenlijst.

Instromers

Kinderen die van een andere school willen instromen zijn ook van harte welkom. Zij kunnen voor de definitieve plaatsing een aantal dagdelen meedraaien ter kennismaking in de nieuwe groep. Ouders/verzorgers kunnen ook hiervoor op ieder moment gedurende het schooljaar contact opnemen met de directie van de school.

De leerplicht voor kinderen bestaat vanaf het 5e jaar. Kinderen zijn toelaatbaar op onze scholen vanaf hun 4e jaar. In principe kan iedere ouder/verzorger een kind op onze scholen aanmelden. De scholen staan ook open voor alle niet-katholieke leerlingen die de grondslag van de school respecteren. Voor de toelating van leerlingen met een onderwijsbeperking of handicap neemt de directie van de school formeel de beslissing.

Meer informatie over het aanmeldingsbeleid is verkrijgbaar bij de directie van de school.

Vanaf de invoering van de nieuwe privacywet AVG op 25 mei 2018, worden er strengere eisen gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens. SKOLO verwerkt persoonsgegevens van alle leerlingen. Een zorgvuldige verwerking van deze gegevens is belangrijk en dient te voldoen aan de eisen die door de AVG-wet worden voorgeschreven.

SKOLO heeft een aantal afspraken rondom privacy vastgelegd. Het voltallige personeel is geïnformeerd over het omgaan met deze nieuwe Privacywet en heeft richtlijnen ontvangen. Op alle scholen is een functioneel beheerder aangesteld als aanspreekpunt rondom alle voorkomende privacyzaken. Er is een centraal bovenschools meldpunt voor het doorgeven van datalekken (meldpunt@skolo.nl).

Meer informatie over het privacybeleid van SKOLO is te lezen in Beleidsplan SKOLO IBP vastgesteld

KINDEROPVANG, BUITENSCHOOLSE OPVANG EN PEUTEREDUCATIE

SKOLO biedt bij vijf basisscholen in Losser en Overdinkel mogelijkheden voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en voorschoolse peutereducatie VVE.

In samenwerking met Humankind heeft SKOLO bij Basisschool Pax Christi in Overdinkel een volledig kindcentrum ingericht voor de opvang van kinderen 0-12 jaar. In het moderne gebouw OCARINA naast de school kunnen baby’s en jonge kinderen worden opgevangen. Kinderen van 2-4 jaar kunnen daar voorschoolse peutereducatie krijgen. Tevens is er buitenschoolse opvang voor alle leeftijden mogelijk.

In samenwerking met Kindcentrum Supertof is er de mogelijkheid van inpandige buitenschoolse opvang in Basisschool De Martinus (locatie Sietse) aan het Keizerskroon en in Basisschool Veldzijde (locatie Niels Holgersson) aan het Ericahof in Losser.

Voor buitenschoolse opvang in Basisschool De Verrekijker en Basisschool De Wegwijzer kunt u gebruik maken van de opvangmogelijkheden bij Losserse aanbieders: Columbus Junior en Kindcentrum Supertof.

Kindcentrum Supertof verzorgt in locatie Calimero aan de Sperwerstraat in Losser de voorschoolse (VVE) peutereducatie voor de Losserse kinderen. Dit gebouw staat bij Basisschool De Wegwijzer. Kinderen van 2-4 jaar worden daar begeleid door deskundig opgeleid personeel. Als het kind 4 jaar is kunnen de ouders een eigen keuze maken voor een basisschool.

Scholen

Organisatie

Contactgegevens

De Martinus Locatie: SIETSE
VSO BSO Kindcentrum Supertof
www.kindcentrum-supertof.nl
Veldzijde Locatie: NIELS HOLGERSSON
BSO Kindcentrum Supertof
www.kindcentrum-supertof.nl
De Wegwijzer Locatie: CALIMERO
Peutereducatie VVE Kindcentrum Supertof
BSO: Kindcentrum Supertof of
Columbus Junior
www.kindcentrum-supertof.nl

www.columbusjunior.nl

De Verrekijker Externe BSO Columbus Junior
nabij schoolgebouw of
Kindcentrum Supertof
www.columbusjunior.nl

www.kindcentrum-supertof.nl

Pax Christi Locatie: OCARINA
Kinderopvang 0-12 jaar VSO BSO peutereducatie VVE van Humankind Kinderopvang
 www.humankind.nl
T 053 4800020

Op de websites van de basisscholen en onze partners in de kinderopvang kunt u informatie krijgen over de geboden mogelijkheden. Binnen de gemeente Losser hebben alle schoolbesturen een convenant gesloten met de lokale kinderopvangorganisaties voor buitenschoolse opvang. In dit convenant staan afspraken zoals kosten, tijden en kwaliteit van de opvang en het vervoer van de leerlingen. Door het afsluiten van het convenant voldoet het bestuur aan de wettelijke zorgplicht voor de opvang van kinderen voor en na schooltijd. Voor informatie kunt u ook de schooldirecties benaderen.

Binnen SKOLO streven wij ernaar dat leerlingen, ouders, personeel en anderen die op school aanwezig zijn, zich veilig voelen. Wij zorgen hiervoor door een prettige sfeer te creëren, met aandacht voor elkaar. Beslissingen worden zoveel mogelijk in gezamenlijkheid genomen. Indien er iets misgaat, doen we er alles aan om naar oplossingen te zoeken. Daarvoor wordt binnen de scholen van SKOLO gebruik gemaakt van een algemene klachtenregeling. Volgens deze regeling kunnen ouders/verzorgers en leerlingen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).

Klachten kunnen betrekking hebben op organisatorische, onderwijskundige of pedagogische zaken als begeleiding of beoordeling van leerlingen e.d. Daarnaast kan een klacht gaan over de omgang tussen personen binnen de school, zoals de omgang tussen leerlingen, van personeelslid naar leerling en personeelsleden met anderen binnen de school. Een klacht kan tevens gaan over gedrag en uitlatingen die als kwetsend of ongewenst worden ervaren zoals seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling.

Het schoolbestuur en de schooldirecties hebben op grond van bovenstaande de volgende regeling opgesteld:

  • Als ouders/verzorgers signalen opvangen van ongewenst gedrag in school of als er andersoortige klachten zijn, kunnen ze dat bespreken met de leerkracht van hun kind en/of de schooldirecteur.
  • Men kan zich ook wenden tot de klachtencontactpersonen van de school. Zij kunnen adviseren over verdere stappen.
  • De ouders/verzorgers kunnen eventueel in samenspraak met de contactpersoon, hun zorgen of klachten kenbaar maken aan de externe vertrouwenspersoon van het bestuur. Zij adviseren over verdere verwijzing en hulpverlening.
    De vertrouwenspersoon van SKOLO is mevrouw Overbeek.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon:

Mevr. A. Overbeek (bezoek- en postadres zijn op te vragen bij het bestuursbureau)
E info@burooverbeek.nl
I www.burooverbeek.nl
T 06 30642568

Digitale versie: Klachtenregeling SKOLO

Indien de afhandeling van een klacht niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de landelijke klachtencommissie:

Bureau Geschillen-, Bezwaren en Klachtencommissie Katholiek Onderwijs
Raamweg 2, 2596 HL  DEN HAAG

Postadres
Postbus 82324, 2508 EH  DEN HAAG

T 070-3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur)
F 070-3020836
E info@geschillencies-klachtencies.nl
www.geschillencies-klachtencies.nl, www.gcbo.nl

Indien personeelsleden een klacht willen indienen, kunnen zij hiervoor contact opnemen met de directeur van de school, de algemeen directeur van SKOLO of de externe vertrouwenspersoon.

De gehele officiële klachtenprocedure is op iedere school in te zien.

Informatie voor ouders over het nieuwe samenwerkingsverband

folder SWV 23.02

Informatie over het Onderwijs Ondersteunings Centrum, kijk op http://www.ooc-notwente.nl/

logo ooc

VAKANTIEROOSTER 2022-2023

Herfstvakantie ma 17 okt t/m vrij 21 okt 2022
Kerstvakantie ma 26 dec 2022 t/m vrij 6 jan 2023
Carnaval ma 20 febr t/m di 21 febr 2023
Voorjaarsvakantie ma 27 febr t/m vrij 03 maart 2023
Pasen ma 10 apr 2023
Koningsdag en vrije dag do 27 apr en vrij 28 april 2023
Meivakantie ma 01 mei t/m vrij 05 mei 2023
Hemelvaart                       do 18 mei t/m vrij 19 mei 2023
Pinksteren ma 29 mei 2023
Zomervakantie ma 24 jul t/m vrij 01 sep 2023

VAKANTIEROOSTER 2023-2024

Herfstvakantie ma 23 okt t/m vrij 27 okt 2023
Kerstvakantie ma 25 dec 2023 t/m vrij 5 jan 2024
Carnaval ma 12 febr t/m di 13 febr 2024
Voorjaarsvakantie ma 19 febr t/m vrij 23 febr 2024
Pasen ma 01 apr 2024
Koningsdag (zaterdag) 27 april 2024
Meivakantie ma 29 april t/m vrij 03 mei 2024
Hemelvaart                       do 09 mei t/m vrij 10 mei 2024
Pinksteren ma 20 mei 2024
Zomervakantie ma 22 jul t/m vrij 30 aug 2024